28. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje v okviru 28. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva izvaja investicijo Nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa so individualne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje bo izvedlo naložbo v nakup trosilca umetnih gnojil, stroj za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno setev ter podrahljalnik. S tem bo kmetijsko gospodarstvo doseglo boljše ekonomske učinke na eni strani, kot tudi z manjšo porabo energije na enoto pridelave ter z zmanjšano količino izpustov CO2 pomembno prispevala k okoljski in energetski učinkovitosti (znižanje izpustov zaradi manjše porabe strojnih ur, zmanjšanje porabe umetnih gnojil, zmanjšanje porabe fosilnih goriv, ipd…). Na drugi strani takšni učinkoviti stroji pomenijo izdatno povečano količino shranjenega ogljika v tleh, ter zmanjšanje izpusta amonijaka v zrak pri gnojenju z organskimi gnojili, zmanjšanje ogljičnega odtisa, manjšo možnost izpiranja nitratov v tla in še bi lahko naštevali.

CILJI

Cilji naložbe so:

 • dvig produktivnosti,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti,
 • povečanje prihodkov.
 • zmanjšanje stroškov in
 • povečanje dobička.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: zmanjšanje stroškov pridelave, uvedba novih in inovativnih tehnologij, manjši izpusti v okolje.


EIP PILOTNI PROJEKT

UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ SETVE Z DRONOM
Ekstremne vremenske razmere v obliki suhih obdobij in močnih padavin so skoraj postale navada. Eden od načinov za prilagajanje tem dogodkom, povezanim s podnebnimi spremembami, je prilagoditev metode setve….

EIP PROJEKT

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO HMELJA
V EIP projektu EKOHMELJ pripravimo smernice za ekološko pridelave hmelja – skladno z  vsebino evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) in strategije EU od vil do vilic (Farm to Fork)….

EIP PILOTNI PROJEKT

Vpliv podsevkov na pridelek in kakovost hmelja in varovanje naravnih virov

Poteka v okviru ukrepa sodelovanja iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije  za obdobje 2014-2020, podukrep 16,2 Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

EIP PROJEKT

Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je triletni projekt (2022–2025) za izboljšanje ohranjenosti narave v kmetijski krajini. Namen projekta je izboljšanje stanja biotske pestrosti v okviru tipičnih proizvodnih sistemov v slovenskem kmetijstvu ter preizkus skladnosti ciljnih ukrepov za izbrane travniške habitatne tipe in vrste dvoživk, plazilcev, sesalcev in metuljev s tehnologijo pridelave žit, zelenjave, grozdja in jabolk ter prireje mleka in mesa (dojilje in goveji pitanci, ovce in prašiči).

EIP PROJEKT

Projekt EIP: Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

PODUKREP 4.1

NAZIV AKTIVNOSTI
Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je z naložbo »NAPRAVA HMELJIŠČA BREZ ŽIČNICE ZA HMELJ IN NAKUP NAMAKALNA OPREME« vključeno v 11. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

POVZETEK
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v napravo nasada hmelja brez žičnice in nakup cevnega namakalnega sistema za namakanje zelenjadnic. Cilj podukrepa je izboljšanje ekonomske uspešnosti, ter zagotavljanja lažjega prestrukturiranja,  posodabljanja in povečanja tržne usmerjenosti in udeležbe na trgu.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje bo obnovilo nasad hmelja površine 6,41 ha in kupilo cevni namakalni sistem za namakanje zelenjadnic.

CILJI
Cilj naložbe je z obnovo nasada hmelja zagotoviti kakovosten pridelek hmelja z zagotavljanjem zadostnih količin hmelja za na trg in s tem izpolnjevanje pogodb do poslovnih partnerjev. Z uvedbo zelenjadnic smo se odločili za nakup cevnega namakalnega sistema z razpršilci z namenom izboljšave tehnologije namakanja. Ta sistem omogoča natančnejšo in nežnejšo doziranje vode, manj zbija tla ob prihranku vode in manjšem izpiranju v globlje plasti tal. Z zasaditvijo hmelja in nakupom cevnega namakalnega sistema  uvajamo novo tehnologijo namakanja in povečujemo proizvodne zmogljivosti, saj izničujemo vpliv suše in hkrati ohranjamo kvaliteto pridelanih kmetijskih proizvodov.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so sledeči:

 • uvedba novih, inovativnih tehnologij namakanja
 • prilagajanje na podnebne spremembe -zmanjšujemo vpliv suše,
 • zagotavljanje količin pridelkov za na trg
 • dvig produktivnosti,
 • povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti.

 

EIP PROJEKT

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe.

Obravnavani bodo ukrepi vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve obstoječih krajinskih elementov in vzpostavitve nekaterih novih krajinskih elementov, predvsem v kmetijsko intenzivni krajini, kjer teh elementov primanjkuje.

Naš primarni cilj je biti vodnik sprememb, novosti in razvoja v kmetijstvu v primarnem sektorju in s tem boljša ekonomičnost vseh pridelovalcev, ne samo nas samih.

Naš kolobar je sestavljen iz klasičnih poljščin: koruza, pšenica, oljna ogrščica, oljne buče, sončnice, soja, hmelj, sladki krompir.

Loading...