Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je triletni projekt (2022–2025) za izboljšanje ohranjenosti narave v kmetijski krajini. Namen projekta je izboljšanje stanja biotske pestrosti v okviru tipičnih proizvodnih sistemov v slovenskem kmetijstvu ter preizkus skladnosti ciljnih ukrepov za izbrane travniške habitatne tipe in vrste dvoživk, plazilcev, sesalcev in metuljev s tehnologijo pridelave žit, zelenjave, grozdja in jabolk ter prireje mleka in mesa (dojilje in goveji pitanci, ovce in prašiči).

EIP PROJEKT

Projekt EIP: Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

PODUKREP 4.1

NAZIV AKTIVNOSTI
Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je z naložbo »NAPRAVA HMELJIŠČA BREZ ŽIČNICE ZA HMELJ IN NAKUP NAMAKALNA OPREME« vključeno v 11. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

POVZETEK
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v napravo nasada hmelja brez žičnice in nakup cevnega namakalnega sistema za namakanje zelenjadnic. Cilj podukrepa je izboljšanje ekonomske uspešnosti, ter zagotavljanja lažjega prestrukturiranja,  posodabljanja in povečanja tržne usmerjenosti in udeležbe na trgu.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje bo obnovilo nasad hmelja površine 6,41 ha in kupilo cevni namakalni sistem za namakanje zelenjadnic.

CILJI
Cilj naložbe je z obnovo nasada hmelja zagotoviti kakovosten pridelek hmelja z zagotavljanjem zadostnih količin hmelja za na trg in s tem izpolnjevanje pogodb do poslovnih partnerjev. Z uvedbo zelenjadnic smo se odločili za nakup cevnega namakalnega sistema z razpršilci z namenom izboljšave tehnologije namakanja. Ta sistem omogoča natančnejšo in nežnejšo doziranje vode, manj zbija tla ob prihranku vode in manjšem izpiranju v globlje plasti tal. Z zasaditvijo hmelja in nakupom cevnega namakalnega sistema  uvajamo novo tehnologijo namakanja in povečujemo proizvodne zmogljivosti, saj izničujemo vpliv suše in hkrati ohranjamo kvaliteto pridelanih kmetijskih proizvodov.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so sledeči:

  • uvedba novih, inovativnih tehnologij namakanja
  • prilagajanje na podnebne spremembe -zmanjšujemo vpliv suše,
  • zagotavljanje količin pridelkov za na trg
  • dvig produktivnosti,
  • povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
  • povečanje stroškovne učinkovitosti.

 

EIP PROJEKT

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe.

Obravnavani bodo ukrepi vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve obstoječih krajinskih elementov in vzpostavitve nekaterih novih krajinskih elementov, predvsem v kmetijsko intenzivni krajini, kjer teh elementov primanjkuje.

Naš primarni cilj je biti vodnik sprememb, novosti in razvoja v kmetijstvu v primarnem sektorju in s tem boljša ekonomičnost vseh pridelovalcev, ne samo nas samih.

Naš kolobar je sestavljen iz klasičnih poljščin: koruza, pšenica, oljna ogrščica, oljne buče, sončnice, soja, hmelj, sladki krompir.

Loading...