Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe.

Obravnavani bodo ukrepi vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve obstoječih krajinskih elementov in vzpostavitve nekaterih novih krajinskih elementov, predvsem v kmetijsko intenzivni krajini, kjer teh elementov primanjkuje.

Namen in cilji projekta:

Na kmetijsko intenzivnih območjih je prisoten trend zmanjševanja krajinskih elementov, ki so pomembni za biotsko raznovrstnost. Namen projekta je zaustaviti ta trend in prispevati k ohranjanju oz. povečanju biotske raznovrstnosti. Cilji projekta so večja biotska raznovrstnost, ohranitev, razširitev in obogatitev obstoječih krajinskih elementov ter vzpostavitev novih. Kmete se bo usposobilo za pravilno ravnanje s krajinskimi elementi ter povečalo ozaveščenost kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih (investitorjev in izvajalcev agrarnih operacij) o pozitivnih učinkih krajinskih elementov in biotske raznovrstnosti ter potrebi po novem pristopu k bolj sonaravnem načinu kmetovanja.  

Opis projektnih aktivnosti:

Izvedlo se bo več praktičnih preizkusov rešitve – vzdrževanje, razširitev in obogatitev obstoječih krajinskih elementov ter tudi vzpostavitev novih krajinskih elementov. Poudarek bo na ozaveščanju o pomenu krajinskih elementov, zato bomo pripravili priročnik (ter brošuro) z usmeritvami za ravnanje z obstoječimi krajinskimi elementi in za vzpostavitev določenih novih, na to temo pa bodo izvedena tudi usposabljanja v obliki panožnega krožka, demonstracij, predavanj ter objavljeni rezultati projekta v različnih medijih. Preverilo se bo splošen interes kmetov za vzpostavitev novih krajinskih elementov (anketiranje) ter ekonomsko ovrednotilo stroške vzpostavitve le-teh.

Pričakovani ključni rezultati projekta:

 • večja ozaveščenost kmetov in lastnikov zemljišč o pomembnosti krajinskih elementov s poudarkom na pozitivnih učinkih biotske raznovrstnosti na kmetijsko gospodarstvo,
 • analiza interesa kmetov in lastnikov zemljišč glede nege, vzdrževanja in ohranjanja obstoječih krajinskih elementov (finančni vidik),
 • analiza interesa kmetov in lastnikov zemljišč glede vzpostavitve novih krajinskih elementov ob ustreznem finančnem nadomestilu,
 • ekonomsko ovrednotenje predvsem v primeru vzpostavitve različnih novih krajinskih elementov (točkovnih, linijskih in arealnih),
 • izvedba prenosa znanja o načinih vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve krajinskih elementov,
 • praktična priporočila za vzdrževanje/obnovo/razširitev/obogatitev obstoječih krajinskih elementov,
 • praktična priporočila za ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih elementov na kmetijsko intenzivnih območjih.

Koordinator – vodilni partner projekta:

Geodetski zavod Celje, d.o.o. (raziskovalna organizacija)

Partnerji pri projektu:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (izobraževalna organizacija)
 • KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Ptuj (svetovalna organizacija)
 • Korenjak Janez (kmetijsko gospodarstvo)
 • Brodnjak Zdenka (kmetijsko gospodarstvo)
 • Leben Slavko (kmetijsko gospodarstvo)
 • Praznik Ivan (kmetijsko gospodarstvo)
 • Vouk Jožica (kmetijsko gospodarstvo)
 • Jeruzalem Ormož, storitve, agrar, trgovina d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo)
 • CEVEZ vezava diplomskih in ostalih nalog Kristijan Bogataj s.p.

 Trajanje projektnih aktivnosti: 2020 – 2023 (36 mesecev)

 Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 203.980,74 €.

 Aktualne spletne povezave: