Naslov projekta: Vpliv podsevkov na pridelek in kakovost hmelja in varovanje naravnih virov

Povezava na spletno stran projekta:

Vpliv podsevkov na pridelek in kakovost hmelja in varovanje naravnih virov – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (ihps.si)

Vsebina projekta

Poteka v okviru ukrepa sodelovanja iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije  za obdobje 2014-2020, podukrep 16,2 Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Partnerstvo smo ustanovili z namenom rešitve praktičnega problema na kmetijskih gospodarstvih; vsebnost organske snovi v tleh hmeljišč je na spodnji meji zadovoljive, pestrost življenja v tleh je zato pričakovano nizka. To z leti vodi v še večje poslabšanje rodovitnosti tal. Ena od rešitev je zaoravanje podsevkov / podorin. Zaradi vključevanja podsevkov in pestrega vrstenja se ohranja in izboljšuje rodovitnost tal ter se varuje podtalnica in druge vode, povečuje se biodiverziteta na njivah ter bistveno popestri izgled krajine s pestrostjo rastlinja. Sicer se ta ukrep v praksi hmeljarskih kmetij v neki meri že izvaja, vendar pa še ni ugotovljeno / potrjeno, kateri podsevki so najbolj primerni za vključevanje v hmeljišča; imamo širok nabor predlogov, vendar pa ni določeno in ugotovljeno, kateri so najbolj ugodni v smislu povečevanja rodovitnosti tal in biodiverzitete oziroma v kateri namen pri kakšni strukturi / teksturi tal ter ali naj bodo podsevki prezimni ali neprezimni glede na tip tal.

Cilj in namen projekta

je prenos znanja vodilnega partnerja IHPS in strokovnih partnerjev ( KGZS-CE, KGZS_MB, Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani in Razvojna agencija savinja ) na pilotne kmetije in po razširjanju rezultatov tudi na druge slovenske kmetije, ki se ukvarjajo ali imajo potencial za ukvarjanje s pridelavo hmelja oziroma tudi poljedelske in zelenjadarske kmetije, kjer so tudi dosevki, podsevki in sosevki prav tako zelo dobrodošli. Podjetje Agriteh pa bo dodelalo priključke za uspešno zadelavo podsevkov na hmeljarskih kmetijah na različnih tleh in prikazalo delovanje sejalnic za  seme podsevkov v medvrstnem prostoru hmeljišč.

Trajanje projekta: eno leto z začetkom 12.12.2023

Povezave