PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

– Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 je podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož. Št. Odločbe 33110-5008/2018.

Telefonska številka: 02 7416 430, 02 7416 453

NAZIV AKTIVNOSTI – objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov Naložba zajema rekonstrukcijo objekta za rejo živali v  objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov. Investicija je namenjena  skladiščenju kmetijskih proizvodov ( sladki krompir, korenček,  sladka koruza ), ki zahtevajo posebne pogoje za skladiščenje in je ureditev objekta za skladiščenje zelenjadnic oziroma vrtnin nujna za na daljno proizvodnjo zelenjadnic v podjetju.

POVZETEK

Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je v javnem razpisu kandidiralo za rekonstrukcijo objekta za rejo živali v objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov – zelenjadnic.  Naložba zajema preureditev obstoječega objekta iz stavbe za rejo živali v skladiščno stavbo za skladiščenje kmetijskih proizvodov. Za ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-65/2019-7 z dne 11.4.2019 za spremembo namembnosti objekta.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Aktivnosti v zadnjih letih so usmerjene v posodobitev kmetijske mehanizacije za pridelavo poljščin in zelenjadnic z racionalnejšo obdelavo tal v smeri zmanjšanja prehodov obdelave tal po njivi s specialnimi stroji in ohranjanju rodovitnosti tal v smeri zmanjševanja vodne in vetrne erozije tal. Vsi ti ukrepi so usmerjeni v izboljšanje in ohranjanje kakovosti tal z namenom racionalnejše in gospodarnejše proizvodnje.

CILJI

  • Zagotavljanje visoko kakovostnih pridelkov po smernicah okolju prijaznejše pridelave,
  • Uvedba pridelave vrtnin – zelenjadnic kot so sladki krompir, korenček …, v našo paleto proizvodov, da bomo le te prodajali skozi celotno leto na trgovskih policah.
  • Pridobili smo GLOBAL G.A.P. certifikat za pridelavo sladkega krompirja, ki je standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov oz. živil širom sveta je enotno in enakovredno partnerstvo kmetijskih pridelovalcev in trgovcev.
  • Investicijska vlaganja usmerjati v sredstva, ki so energetsko varčnejša in učinkovitejša.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Primeren skladiščni objekt bo zagotavljal dolgotrajnejše in kvalitetnejše skladiščenje kmetijskih pridelkov in s tem zagotavljal kvalitetnejše pridelke za na trg.
  • Zagotavljanje naših proizvodov daljše obdobje oziroma skozi celotno leto na trgovskih policah.