NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je z naložbo »REKONSTRUKCIJA DVEH OBJEKTOV ZA REJO PRAŠIČEV PITANCEV« vključeno v 14. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v rekonstrukcijo dveh objektov za rejo prašičev pitancev. Podjetje bo izvedlo rekonstrukcijo dveh dotrajanih hlevov za rejo prašičev pitancev v moderne hleve za rejo prašičev pitancev po najvišjih možnih standardih.

GLAVNE DEJAVNOSTI- STRUKTURA NALOŽBE

Podjetje bo izvedlo rekonstrukcijo dveh objektov za prašiče pitance. Gre za objekt »hlev 10« in pa objekt »hlev 9«. Rekonstrukcija posameznega objekta je razdeljena na:

 • Gradbeni del (novi preboji zunanjih sten, pozidava obstoječih vratnih odprtin, rekonstrukcija tal in stropa;
 • Vgradnja stavbnega pohištva (okna, vrata);
 • Rekonstrukcija strojnih instalacij (vodovod in elektrika);
 • Vgradnja moderne hlevske opreme za rejo prašičev pitancev (oprema za vhlevitev, oprema za prezračevanje, oprema za krmljenje in oprema za odgnojevanje).

CILJI

Cilj naložbe je z rekonstrukcijo objektov za rejo prašičev in uvedbo novih tehnologij reje izboljšati gospodarski in konkurenčni položaj podjetja na trgih ter s tem omogočiti dolgoročni obstoj na njih.

PRIČAKOVANI REZULTAT

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči:

 • Izboljšanje tehnologije reje ter izboljšani delovni pogoji,
 • Zmanjšanje porabe delovnega časa,
 • Boljši izkoristek prostora v hlevih (vzreja več prašičev glede na trenutno stanje),
 • Natančnejše krmljenje živali (boljša dostopnost),
 • Izboljšana klima in posledično s tem počutje živali,
 • Višji dnevni prirast prašičev,
 • Manjše število krmnih dni na prašia,
 • Boljši finančni rezultati poslovne enote živinoreja (in tudi podjetja).